ماموریت & ماموریت

ماموریت

وظیفه اصلی خود را در مقیاس جهانی به بعنوان موسسه ای نمونه و موفق ازترکیه ، مشارکت در ارتقاء توسعه اجتماعی در عین حال انجام مسئولیت اجتماعی خود میداند.ماموریت

دستیابی به شناخت و سهم بیشتر در بازار های فعال با برندهای قوی محصولات و با تمرکز بر مشتری مداری، هدف اصلی ماست.