ارزشهای ما:

از سال 1970 تاکنون، با برداشتن گامهایی مطمئن در این مسیر، از کوچکترین واحد به بزرگترین سازمان، ارزشهای گروه آک تورک را به عنوان اصل اساسی پذیرفته است.

ارزش هایی که ما را یکپارچه نگه داشته است.

  • • ما تنها فعالیت هایی را انجام می دهیم که بهترین اطلاعات را از آنها داریم . یادگیری مداوم و به اشتراک گذاری اطلاعات با مشتریان و ذینفعان ما بخشی از زندگی روزمره ما است.

  • • ما معتقدیم که مهم است که با بهترین افراد کار کنیم و فرصت هایی را برای بهبود و پیشرفت فراهم کنیم.

  • • در حالی که از طرفی خواهان موفقیتهای بین االمللی هستیم ، از طرف دیگر نیز از میراث و ارزش های ترکیه محافظت می کنیم.

  • • فلسفه مدیریت گروه آک ترک بر پایه "احترام به انسان " استوار است . همه ما بر این باوریم که ما حق داریم در هر موردی که بر ما تاثیر می گذارد، صحبت کنیم و یاد بگیریم.