چای Mahbuba در ترکیه رشد خواهد کرد.

Mehmet Ezel Akturk، عضو هیئت مدیره Akturk Group، اظهار داشت که آنها قصد دارند تا در هر نقطه ای از ترکیه در سال 2018، که جهان را به بسیاری از کشورها فروخته است و در استانبول، Izmir، Bursa و بسیاری دیگر در رهبری توزیع کننده عمومی در ترکیه، نمایندگی زیادی داشته باشد. 
آکتورک، "ما به محصولات خود اعتماد داریم. ما معتقدیم که با گسترش شبکه تبلیغاتی ما سهم بازار ما در ترکیه را افزایش خواهیم داد. " Aktürk اشاره کرد که آنها را به بازار قهوه و برنج و همچنین چای وارد کنید.